ماندگار 4

گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار

گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار

تاریخ اجرا : 1399 – 1398

محل پروژه : خراسان رضوی مشهد – بلوار سجاد – بهارستان 7 – پلاک 145

هزینه تمام شده پروژه: 14 میلیارد تومان

کارفرما:جناب آقای جوادی

پروژه مسکونی (مشارکت در ساخت)

اشتراک گذاری: