ماندگار 3

گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار

گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار

تاریخ اجرا : 1397 – 1395

محل پروژه : خراسان رضوی – مشهد – بلوار سجاد – بهارستان 18 – نیلوفر 16 – پلاک 9

هزینه تمام شده پروژه: 6 میلیارد تومان

کارفرما:جناب آقای دکتر روشن ضمیر

پروژه مسکونی ( مشارکت در ساخت)

اشتراک گذاری: