ماندگار 2

گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار تاریخ اجرا 1385 محل پروژه : خراسان رضوی مشهد - بلوار امیریه هزینه تمام شده پروژه: یک میلیارد تومان کارفرما:جناب آقای منصوریان پروژه مسکونی
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار تاریخ اجرا 1385 محل پروژه : خراسان رضوی مشهد - بلوار امیریه هزینه تمام شده پروژه: یک میلیارد تومان کارفرما:جناب آقای منصوریان پروژه مسکونی
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار تاریخ اجرا 1385 محل پروژه : خراسان رضوی مشهد - بلوار امیریه هزینه تمام شده پروژه: یک میلیارد تومان کارفرما:جناب آقای منصوریان پروژه مسکونی
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار تاریخ اجرا 1385 محل پروژه : خراسان رضوی مشهد - بلوار امیریه هزینه تمام شده پروژه: یک میلیارد تومان کارفرما:جناب آقای منصوریان پروژه مسکونی
گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار تاریخ اجرا 1385 محل پروژه : خراسان رضوی مشهد - بلوار امیریه هزینه تمام شده پروژه: یک میلیارد تومان کارفرما:جناب آقای منصوریان پروژه مسکونی

گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار

تاریخ اجرا : 1395 – 1393

محل پروژه : خراسان رضوی – مشهد – بلوار صیاد شیرازی – نبش صیاد شیرازی 41

هزینه تمام شده پروژه: دو میلیارد تومان

کارفرما:جناب آقای آذری

پروژه مسکونی – تجاری (مشارکت در ساخت)

اشتراک گذاری: